Opinie o Nas
Zwroty i reklamacje

1. Prawo odstąpienia od umowy/ Zwrot towaru

 • Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta. Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 poz. 827) Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
 • Od 1 stycznia 2021 r. do prawa odstąpienia w ciągu 14 dni od zawartej na odległość umowy będą uprawnieni również przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (wpisanej do CEIDG), jeśli zawarta umowa nie ma dla nich charakteru zawodowego.
 • Bez uszczerbku dla ustawowego prawa do odstąpienia od umowy dobrowolnie oferujemy Kupującym możliwość zwrotu nieużywanego produktu w ciągu 100 dni od jego otrzymania, za wyjątkiem towarów z kategorii Wyprzedaż.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować nas swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną) na adres:

WszystkoDoKawy.pl Anna Kalinin, ul. Hanki Ordonówny 4A, 20-328 Lublin, email: biuro@wszystkodokawy.pl tel. 530720730

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Kupującemu niezwłocznie (nie później niż 14 dni od daty otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy oraz towaru) wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje na numer rachunku bankowego z którego dokonano przelewu bądź na numer rachunku bankowego, którego dane Kupujący poda w korespondencji chyba że Kupujący zgodził się wyraźnie na inne rozwiązanie.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Towar należy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:
WszystkoDoKawy.pl Anna Kalinin Hanki Ordonówny 4A, 20-328 Lublin.
email: biuro@wszystkodokawy.pl tel. 530720730

Niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Kupujący korzysta z udostępnionej przez Sprzedawcę, bezpłatnej usługi zwrotu do paczkomatu - Inpost Szybkie zwroty.
Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Jeżeli Kupujący żąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci nam kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Brak możliwości odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni
  i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
  w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

 

2. Reklamacje

Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad.

 • W przypadku gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz.121)
 • Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną.

Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, nie ma właściwości, o których Kupujący został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.

Wada prawna występuje, gdy kupiony towar jest własnością osoby trzeciej, jest obciążony prawem osoby trzeciej albo cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

W sytuacji wystąpienia wady Kupujący może złożyć do Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi
i zażądać:
a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru;
c) obniżenia ceny;
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna

Wybór żądania należy do Kupującego. Sprzedawca może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
b) charakter wady – istotna czy nieistotna;
c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

Jeśli Kupujący żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Kupującego byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Kupujący może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy Kupującego.
W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała
w momencie zakupu.

Reklamację można złożyć pod adresem biuro@wszystkodokawy.pl lub listownie (list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub osobiście na adres Sprzedawcy:
WszystkoDoKawy.pl Anna Kalinin, ul. Hanki Ordonówny 4A, 20-328 Lublin, email: biuro@wszystkodokawy.pl tel. 530720730

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 • datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Reklamowany towar należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres:
WszystkoDoKawy.pl Anna Kalinin, ul. Hanki Ordonówny 4A, 20-328 Lublin, email:biuro@wszystkodokawy.pl tel. 530720730 albo złożyć reklamację osobiście w sklepie stacjonarnym.

Koszty poniesione przez Kupującego związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez sprzedawcę.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl